HEADLINES

Panamilit

By Iphraim T. Cabristante

Usa ko sa daghang mga batanon nga nagdako uban ang radyo.

Akong mahinumduman niadtong pagbalhin namo dinhi sa dakbayan sa Dumaguete, radyo ang akong kanunay nga kauban sa pagtulog, tungod kay wala pa man naabot diri ang daan namong TV gikan sa among kanhing puy-anan sa Laguna. Apan inay maminaw sa mga musika sa FM nga sagad buhaton sa mga bata kaniadto, usa ko ka suking tigpaminaw sa mga tulumanong gisibya sa mga AM station, sama sa mga komentaryo ug drama.

Matag gabii samtang naghulat ko nga isira sa kaduka ang akong mga mata, madunggan nako ang kanunay nga isulti sa mga  magsisibya: “Sa di pa mi manamilit, ania mi’y usa ka panultihon alang kaninyo…” Fast forward ngadto karon, ug niabot na gyud ko sa panahon nga ako na sab ang manamilit niining atong tunghaan. Sama sa mga drama nga akong madunggan sa radyo kaniadto, naputos sa kalipay, kasakit, kalampusan, ug kapakyas ang upat ka tuig nako dinhi sa Silliman.

Nasayod ko nga ang mga kauban nako sa pag-graduate (puhon) ingon ani sab ang gibati. Sa tinuod lang, wala gyud mi kahibalo kung unsa gyud ang angay namong bation, kay adlaw na lang ang ihapon sa dili pa ang graduation. Malipay ba mi, tungod kay hapit na gyud namo makab-ot ang diploma nga among gihaguan sulod sa upat o lima ka tuig? Maguol ba mi, tungod kay ang mga requirements nga angay namong tiwason daw bukid sa kadaghan?
O kaha, mabalaka ba mi, tungod kay way kasegurohan ang among padulngan human ug graduation?
Ginoo ra tingali ang nakahibalo kung unsa’y tinuod natong gibati.

Sa akong katapusang artikulo niining akong column, maglahi ko ug pamaagi sa pagsulat. Karon, bisa’g kausa lang, butangan ni nako’g gamayng patam-is sa dila. Ug tungod kay wala gyud mi nasayod kung unsa ang tinuod namong gibati karong duol na ang adlaw sa graduation, duna ra ko’y pipila ka butang nga buot iambit kaninyo.

Usa ka mahinungdanong leksiyon ang natun-an nako sulod sa akong kinabuhi isip college student: Mas maayo ang makakuha ug mga higala kaysa makakuha ug mga dagkong grado, tungod kay ang atong mga kalampusan wala’y pulos kung wala ta’y mga higala nga makigsaulog kanato. Pagsulod nako sa kolehiyo, usa ra ang akong tinguha: ang mahimong honor student ug makakuha ug mga taas nga grado.

Tinuod nga akong naamgo ning maong mga tinguha, apan wala kaayo ko’y mga higala kaniadto, bisan sa akong kaugalingong mga batch mate. Apan sa wala madugay nakakita ko’g kahigayunan pagbawi kanila, ug karon makaingon na gyud ko nga usa ko ka hingpit nga sakop sa mga MassCom Seniors ning tuiga. Kung buot hunahunaon, ang atong mga batch mate ang atong kanunayng kauban sa matag pagsulay nga atong atubangon sa kolehiyo.

Kauban sa usa ka leksiyon mao ang usa ka tambag nga akong iambit kaninyo, ilabi na sa mga dili pa mo-graduate: Sunda ang inyong kasingkasing sa mata’g adlaw ninyo isip usa ka college student. Hinaut unta nga ang inyong tinguha sa pagtungha dinhi sa Silliman dili  ang makapasar o ang makakuha ug mga dagkong grado, kondili ang makakat-on ug mga bag-ong butang ug makaila ug  ga bag-ong higala.

Hinaut unta nga inyong tanawon ang matag adlaw sa inyong kinabuhi sa kolehiyo isip mga bag-ong kahigayunan aron paguswag sa  tong pagkatawo. Unta inyong mahinumduman nga dako kaayong lugar ning atong tunghaan tungod kay kini usa ka dapit sa paglambo sa inyong ubang aspeto isip tawo, dili sa pagtanggong sa inyong mga kaugalingon sulod sa upat ka bungbong sa classroom.

Ug sama sa mga tulumanon sa radyo nga akong paminawon kaniadto, ako sab moingon: Sa di pa ko manamilit, buot nakong pasalamatan kamong mga niduyog kanako sa akong paglatas sa kolehiyo. Kabalo na mo kung kinsa mo. Hangtod sa sunod natong pagtagbo (nga lagmit maatol sa Founders Day karong Agosto)!

Leave a comment below

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: